Fl4k builds

Fl4k

57 Gamma Burst Fl4k - Mayhem 4

Fl4k build by AbbyHour updated 1 year ago
100%
VOTES : 13
100%
VOTES : 9
Fl4k

57 Sh4tter Fl4k - Cryo Rakk Attack

Fl4k build by AbbyHour updated 1 year ago
100%
VOTES : 7
97%
VOTES : 29
95%
VOTES : 22
Fl4k

Fl4k Red Suit Gamma Burst Build

Fl4k build by AbbyHour updated 1 year ago
94%
VOTES : 17
Fl4k

53 SH4TTER FL4K - Cryo Rakks

Fl4k build by AbbyHour updated 1 year ago
86%
VOTES : 7
79%
VOTES : 19
78%
VOTES : 9
77%
VOTES : 13
71%
VOTES : 7